Γρήγορη δράση που διαρκεί!

Λοιπές πληροφορίες

Λοιπές πληροφορίες

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: MEDA Pharmaceuticals A.E., Ευρυτανίας 3, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.:210 6775690, Fax.: 210 6775695

Παρασκευαστής: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ – Εργοστάσιο Αυλώνας, 19011 Αυλώνα, Αττικής

Ημερομηνία λήξης: Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μη το χρησιμοποιήσετε.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλλάσεται σε θερμοκρασία ≤ 25 Cº

Τρόπος διάθεσης: Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή